Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Uwagi do studium rozpatrzone…

Opublikowany 2014-02-07

Latem 2013 roku KAS złożył uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Pod koniec stycznia miasto ustosunkowało się do uwag mieszkańców. W większości przypadków nasze sugestie nie zostały uwzględnione…

Poniżej przytaczamy nasze uwagi oraz odpowiedzi urzędników.

"Inicjatywa społeczna Krakowski Alarm Smogowy wnosi o:

1. wprowadzenie w rozdziale II.5.9 pt. Kształtowanie warunków aerosanitarnych ustaleń, które chroniłyby od zabudowy tereny „Doliny Pradnika”, „Doliny Wilgi”, „Doliny Serafy” z „Malinówką”, „Obniżenia Toń”, „Obniżenia Pychowickiego”,
2. należy zrezygnować z wprowadzania obszarów nowej zabudowy jednorodzinnej MN (w stosunku do aktualnego studium) na obszarze łąk w Toniach (jednostka 43),
3. należy zrezygnować z zezwoleń na budowę w Krakowie nowych wysokich budynków (tj. powyżej 30m) z racji na przewietrzanie miasta,
a) Jednostki 30 (Myśliwska-Bagry) – należy dostosować wysokość zabudowy w terenach zabudowy usługowej U oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW po wschodniej stronie ulicy Wielickiej na obszarze od ul Powstańców Śląskich do ul. Malborskiej do zapisów MPZP „Wielicka – Wschód”. Maksymalne wysokości na terenie osiedla Kabel i dawnych zakładów Kabel to w planie odpowiednio 16 i 33m a studium podwyższa ten próg do 36m.
4. uwzględnienie jako korytarzy przewietrzania miasta niezabudowanych wzgórz w tym obszaru Krzemionek
5. aby działki 167/70, 167/71, 167/72 oraz 167/74 obr. 2, Krowodrza stanowiące otoczenie fortu przy ul. Rydla, zostały jako tereny zieleni nieurządzonej ZR a nie jak proponuje projekt zmiany Studium MNW"

Odpowiedzi:

"Ad. 1
nieuwzględniona
Ad. 2
nieuwzględniona z zastrzeżeniem
Ad. 3
nieuwzględniona
Ad. 4
uwzględniona
Ad.5
nieuwzględniona z zastrzeżeniem
Ad. 1
W projekcie Studium wskazane zostały korytarze przewietrzania miasta, jednakże nie jest możliwe zrealizowanie proponowanych przez niektórych naukowców korytarzy, ponieważ w stanie istniejącym są one zabudowane.
Ad. 2
Nowe tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w związku z uwzględnieniem wniosków właścicieli nieruchomości, którzy wnosili o przeznaczenie działek będących ich własnością na tereny zabudowy mieszkaniowej. Nowoprojektowane tereny zostały wyznaczone z uwzględnieniem wysokiego – na poziomie 60% minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Tereny o wysokich i najwyższych walorach przyrodniczych zostały wskazane do zachowania i ochrony poprzez wyznaczenie kierunku oznaczonego symbolem ZR.
Ad. 3
Wskazane w poszczególnych jednostkach urbanistycznych wysokości zabudowy zostały każdorazowo ustalone w oparciu o analizę stanu istniejącego oraz zgodnie z przyjętą wizją rozwoju Miasta Krakowa, której nadrzędnym celem jest rozwój a nie rozbudowa. Zostały ponownie przeprowadzone szczegółowe analizy istniejącego stanu zagospodarowania pod względem funkcji oraz w kontekście ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych i wydanych decyzji administracyjnych. W sytuacjach, gdy było to merytorycznie uzasadnione zostały dokonane korekty.
Ad. 5
W projekcie zmiany Studium działki wokół fortu nr 7 wskazane zostały jako tereny zieleni urządzonej ZU, za wyjątkiem działek położonych po południowej stronie fortu. Obszar tych działek został przeznaczony do zainwestowania zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomości, a kierunek rozwoju został wyznaczony zgodnie z zainwestowaniem występującym w sąsiedztwie, ze wskazaniem, aby rozwój tego miejsca odbywał się w kierunku zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej o parametrach zabudowy dostosowanych do parametrów obiektów już istniejących w sąsiedztwie. Niezależnie, w wyniku rozpatrzenia uwag, zostały powiększone tereny zieleni urządzonej ZU o część działki nr 167/75 oraz fragmenty działek nr 167/74 i 167/71 (w celu ochrony otwarcia widokowego na fort nr 7 wraz z pozostałością drogi rokadowej). "

 

 


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

“Strefa Przemysłowa byłaby katastrofą dla Krakowa”. Ważne deklaracje podczas debaty o Nowej Hucie

Opublikowany 2024-06-21 13:15

O Strefie Przemysłowej i przyszłości zakładów na terenie Kombinatu, a także o stanie środowiska i [...]

Przeczytaj więcej

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów

Opublikowany 2024-06-19 14:43

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci [...]

Przeczytaj więcej

Debata o przyszłości Nowej Huty – scenariusze rozwoju a oczekiwania mieszkańców

Opublikowany 2024-06-12 15:58

Serdecznie zapraszamy na publiczną debatę o przyszłości nowohuckiego Kombinatu, organizowaną przez Krakowski Alarm Smogowy. Partnerem [...]

Przeczytaj więcej