Krakowski Alarm Smogowy
Smog – Rozwiązania

Rozwiązania dla Krakowa

Zakaz spalania paliw stałych -  
Uchwała antysmogowa

Biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczenia krakowskiego powietrza pyłem zawieszonym i rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz fakt, że głównym sprawcą tego problemu są domowe piece na paliwa stałe (węgiel, drewno) w Krakowie od 1 września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych, zapisany w tzw. „uchwale antysmogowej” dla Gminy Miejskiej Kraków.

Pełna treść uchwały dostępna tutaj: Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Do czasu wejścia w życie całkowitego zakazu spalania węgla i drewna (od 1 lica 2017 do 31 sierpnia 2019), na obszarze Krakowa obowiązywała tzw. tymczasowa uchwała antysmogowa, która nakładała na mieszkańców zakaz stosowania w kotłach, piecach i kominkach paliw złej jakości, czyli:

 1. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
 2. paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:
  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
  • zawartość popiołu powyżej 10%,
  • zawartość siarki powyżej 0,8%;
 3. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Skuteczna kontrola przepisów antysmogowych

Wiedząc, iż każdy przepis, który nie jest odpowiednio kontrolowany może stać się jedynie pustym, nierespektowanym prawem, bardzo istotne jest, aby odpowiednie służby sprawowały ścisły nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony powietrza, m. in.  zapisów uchwał antysmogowych oraz zakazu spalania odpadów.

W Gminie Miejskiej Kraków do kontroli palenisk upoważnieni są wszyscy funkcjonariusze straży miejskiej pracujący w terenie - mają oni prawo do wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości w godzinach 6.00-22.00 jeśli nie jest w niej prowadzona działalność gospodarcza, a w pozostałym przypadku całą dobę.

Jeżeli zauważysz więc dym unoszący się z komina, koniecznie zgłoś to pod numerem: 986!

Strefy Czystego Transportu

Aby cieszyć się czystym powietrzem w Krakowie konieczne są działania kompleksowe, także te dotyczące ograniczania negatywnego wpływu transportu drogowego w mieście.

Jednym z proponowanych rozwiązań ograniczającym emisje z pojazdów jest wprowadzenie tzw. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (Low Emission Zones – LEZ) czyli obszarów, na które mogą wjeżdżać tylko pojazdy spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń.

Dzięki ustawie o elektromobilności, od lipca 2018 r. samorząd w każdym polskim mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców, w którym istnieje zwarta zabudowa w śródmieściu, może wprowadzać własne Strefy Czystego Transportu.

Parkingi P&R

Kraków, jako miasto wojewódzkie, będące centrum administracyjnym, edukacyjnym i kulturowym charakteryzuje się codziennym napływem ogromnej liczby turystów oraz osób dojeżdżających do pracy/szkoły/uczelni. Badania wskazują, że codziennie na teren Krakowa wjeżdża z wewnątrz aż około 240 tysięcy samochodów!

Jednym z pomysłów na ograniczenie liczby pojazdów przybywających spoza Krakowa i poruszających się po naszych drogach są parkingi P+R (Park and Ride). Idea tego typu miejsc polega na możliwości pozostawienia swoich samochodów na specjalnie przeznaczonych do tego parkingach znajdujących się na obrzeżach miasta, a następnie przesiadce do pojazdów komunikacji zbiorowej, którymi będą mogli dojechać do ostatecznego celu swojej podróży, np. centrum miasta.

Obecnie w Krakowie funkcjonują następujące parkingi „Parkuj i Jedź”:

 • Czerwone Maki
 • Kurdwanów
 • Bieżanów
 • Giełda Balicka

Współpraca z gminami ościennymi w zakresie ochrony powietrza

Analizując procentowy udział poszczególnych źródeł w stężeniach PM10 oraz benzo(a)pirenu w Krakowie łatwo zauważyć jak duże znaczenie dla jakości krakowskiego powietrza ma napływ zanieczyszczeń z sąsiednich obszarów.

Szczególnie istotny wpływ na to, czym w Krakowie oddychamy, ma emisja z pieców i kotłów w gminach ościennych, czyli w tzw. obwarzanku krakowskim. Współpraca z nimi w zakresie ochrony powietrza jest więc niezbędna.